projektiva

Projektiranje cest, križišč, krožnih križišč, servisnih površin, površin za pešce in kolesarje, zunanjih ureditev in komunalne infrastrukture .

urbanizem

Lokacijski načrti (LN), prostorski ureditveni plani (PUP), občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobnejši prostorski načrti (OPPN), umestitve v prostor.

elaborati

Elaborati postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije, elaborati prometnih ureditev, elaborati postavitve cestnih zapor.

novice
predstavitev

Naše podjetje se ukvarja s projektiranjem nizkih gradenj in komunalne infrastrukture, urbanizmom ter izdelavo prometnih študij in elaboratov.

vizitka
  • Vizura - Vitez, prostorski inženiring d.o.o.
  • Jenkova 24, 3000 Celje
  • t: 03 42 80 560, f: 03 42 80 569
  • e: info